Yritys

Green & Mine Asianajotoimisto Oy on lainopilliseen neuvonantoon ja riidanratkaisuun keskittynyt asianajotoimisto. Green & Minen tarjoamien palveluiden ydin on taloudellisen toiminnan riskien hallinnassa ja ongelmien ratkaisuissa.

Sinne minne talouden perusjännitteet tuovat mukanaan epävarmuutta ja intressiristiriitoja, Green & Mine luo turvaa, vakautta, vaurautta ja mielenrauhaa.

Green & Mine Asianajotoimisto Oy tarjoaa jännittävän mutta turvallisen matkan oikeudellisten ja taloudellisten instituutioiden maailmaan.

Perusarvot

Lojaalisuus

Asianajajan on oltava asiakkaalleen lojaali. Asianajaja on velvollinen lakija ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvomaan asiakkaansa etua ja oikeutta.

Riippumattomuus

Asianajajan on tehtävää hoitaessaan oltava riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua. Asianajaja ei saa sallia omien etujensa, asian aiheuttaman rasituksen tai siihen liittyvien kiusallisten seikkojen, asianosaisten yhteiskunnallisen aseman, kansallisuuden, rodun, sukupuolen, poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksen tai muiden tällaisten seikkojen vaikuttaa tehtävän suorittamiseen.

Asianajajan on toiminnassaan säilytettävä riippumattomuutensa, vaikka se vaatisikin toimia tai ratkaisuja, jotka eivät miellytä hänen asiakastaan, tämän vastapuolta, viranomaisia tai muita tahoja.

Esteettömyys

Asianajajan on tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan oltava esteetön.

Luottamuksellisuus

Asianajaja ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityista tai perheen salaisuutta taikka liike- tai ammattisalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon (salassapitovelvollisuus).

Asianajaja ei saa myöskään luvattomasti ilmaista muita tietoja, joita hän on tehtävää hoitaessaan saanut tietää asiakkaasta ja tämän oloista (vaitiolovelvollisuus).

Kunniallisuus

Asianajajan on täytettävä hänelle uskotut tehtävät rehellisesti ja esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti. Asianajajan on asianajotoiminnassaan ja muutenkin vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan.

Asianajaja

Mikko Marttila

Koulutus

  • Ylioppilas, 1999
  • Oikeustieteen kandidaatti, 2004
  • Varatuomari, 2005
  • Asianajaja, 2013

Kokemus

Useiden vuosien kokemus muun muassa tuomioistuinlaitoksen palveluksesta, erilaisista yliopistollisista opetus- ja tutkimustehtävistä, asiamiehenä ja avustajana toimimisesta oikeudenkäynneissä sekä rakentamisen ja perusteollisuuden projekteista ja johtotehtävistä.

Muuta

Useita luentoja yliopistoissa ja erilaisissa seminaareissa. Muita asiantuntijatehtäviä, esimerkiksi konkurssityöryhmän pysyvänä asiantuntijana. Tieteellisiä artikkeleita oikeus- ja yhteiskuntatieteellisissä aikakausijulkaisuissa.

Back to top