Blogi

Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus

Green & Mine avusti kantajaa laajassa riita-asiassa, jossa kanne perustui osakeyhtiölain 23 luvussa tarkoitettuun vaikutusvallan väärinkäyttöön yhtiössä. Kantaja vaati, että oikeus velvoittaa vastaajan lunastamaan kantajan omistamat 50 % yhtiön osakkeista.

Helsingin hovioikeus muutti alioikeuden tuomiota ja velvoitti vastaajan lunastamaan kantajan omistamat yhtiön osakkeet. Korkein oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa. Ratkaisu on lainvoimainen.

Osakeyhtiölain 23 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistaja on toisen osakkeenomistajan kanteesta velvoitettava määräajassa lunastamaan tämän osakkeet, jos

1) osakkeenomistaja on tahallaan väärinkäyttänyt vaikutusvaltaansa yhtiössä myötävaikuttamalla 1 luvun 7 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseen päätökseen taikka muuhun tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen, sekä

2) toisen osakkeenomistajan oikeussuoja edellyttää lunastustamista, kun otetaan huomioon todennäköisyys 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn jatkumiselle sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

Osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Back to top